MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH BẤT ĐỘNG SẢN

Mục đích thẩm định
Các mục đích của hoạt động thẩm định giá Bất động sản bao gồm:

  • Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh; cho thuê tài chính
  • Thành lập doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp;
  • Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp;
  • Bảo toàn tài sản: Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;
  • Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng; đền bù giải tỏa
  • Hoạch toán kế toán, tính thuế ;
  • Tư vấn và lập dự án đầu tư;
  • Các mục đích khác.