HỒ SƠ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

Hồ sơ thẩm định giá
Danh mục các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định giá bất động sản bao gồm:

1. Đối với thẩm định giá máy móc thiết bị

Danh mục tài sản
Hợp đồng kinh tế mua bán
Biên bản thanh lý hợp đồng
Biên bản bản giao, nghiệm thu
Các hóa đơn mua bán kê khai chi tiết
2. Đối với Phương tiện vận chuyển

2.1 Đối với xe:

Giấy chứng nhận đăng ký xe
Giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới
Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ​
2.2 Đối với tàu:

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội địa
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa
Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển (nếu có)​
3. Đối với Tài sản nhập khẩu

Hợp đồng thương mại
Packing list, invoice
Tờ khai hải quan
Giấy chứng nhận xuất xứ, giấy giám định chất lượng
Hóa đơn mua bán kê khai chi tiết